20/11/2019  16:48:48
(GMT+7)
เว็บไซต์ www.asetzone.com ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บริษัทของเราให้บริการจากเขตพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพนันอย่างถูกกฏหมาย เราเป็นตัวแทนบริษัทเว็บกีฬาเดิมพันและคาสิโนชั้นนำของเอเชีย เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ประกาศผลรางวัลต่างๆ จากทาง A-SET ZONE

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีลุ้นเงินสด 10 ล้าน

งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2019

สำหรับลูกค้า "เติมเงิน" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 10% จากยอดฝาก
AA009427
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA002804
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007430
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA050944
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006624
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA050418
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA019422
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA030245
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA014810
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA032572
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA017076
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA030984
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA044652
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA043461
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008616
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA021292
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007032
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA058254
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA003527
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008736
รางวัลเงินสด 580 บาท.
AA008736
รางวัลเงินสด 550 บาท.
AA049447
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA033076
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007358
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011185
รางวัลเงินสด 19 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA010163
รางวัลเงินสด 136 บาท.
AA011917
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA012387
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011917
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001884
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA015336
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA055261
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA017267
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA022877
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000678
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA025278
รางวัลเงินสด 28 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004953
รางวัลเงินสด 600 บาท.
AA012145
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA042355
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA025957
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA014944
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA015244
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004685
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA018454
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA051491
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA000632
รางวัลเงินสด 26 บาท.
AA011288
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA032246
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA026580
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA000494
รางวัลเงินสด 28 บาท.
AA032932
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA046393
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA035768
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA007133
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA006184
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA054279
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA004953
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA006328
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA050136
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA044917
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007984
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA004953
รางวัลเงินสด 600 บาท.
AA005097
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA007762
รางวัลเงินสด 195 บาท.
AA035768
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006550
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA056988
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA017107
รางวัลเงินสด 28 บาท.
AA004953
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA046174
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA002763
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA055261
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA007762
รางวัลเงินสด 175 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA033132
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000109
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AA026505
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA054279
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA017977
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA012021
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA033891
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA002763
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA055261
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA035768
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA054228
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA029309
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001017
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA044652
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA049855
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA050412
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA002804
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA000504
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA053701
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA021359
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA049958
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA054279
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA016426
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA055879
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA018454
รางวัลเงินสด 27 บาท.
AA000765
รางวัลเงินสด 102 บาท.
AA008105
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA053961
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA018454
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA007762
รางวัลเงินสด 110 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007358
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA000799
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA045842
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA029309
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA050385
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA008736
รางวัลเงินสด 520 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA009469
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA035081
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA024456
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA035081
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008007
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA007758
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA002763
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA041209
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007814
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA007032
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA025422
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA053273
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA046322
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA050719
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA009364
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA005638
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA043461
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA043884
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA053027
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004953
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA043111
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA002663
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA033076
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA008401
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA015860
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA007263
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA042922
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA058840
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA020328
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA025689
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA018513
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA012318
รางวัลเงินสด 120 บาท.
AA004953
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA004292
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA033076
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA019679
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA031787
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA026869
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA033042
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA011620
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA058938
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA018996
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA002702
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA018996
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA025422
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA033332
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA017105
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA025476
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA022504
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA011837
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA011837
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA004562
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA030779
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000185
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA016737
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA008736
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA050446
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA041209
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA017250
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA058529
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA005676
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA048430
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA056434
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA017005
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA034018
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA026575
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA023400
รางวัลเงินสด 5,000 บาท.
AA002763
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA007051
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA054279
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA018348
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA039516
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA022518
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA010888
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA005559
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA044652
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA014814
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007984
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA030092
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA040175
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA049447
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA015708
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA040532
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001173
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA008703
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA008616
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA012003
รางวัลเงินสด 79 บาท.
AA046322
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA044186
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA046322
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA026580
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA022504
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004835
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004468
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA048519
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA036939
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA013327
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025422
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA052873
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA046393
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA021770
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008739
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA019422
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA040372
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA007853
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004372
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA019422
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA005690
รางวัลเงินสด 178 บาท.
AA016322
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA007263
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA042855
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA007704
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA024503
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA016463
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA026580
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA018454
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA008546
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA042855
รางวัลเงินสด 130 บาท.
AA058840
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA000678
รางวัลเงินสด 30 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 50% จากยอดฝาก
AA029309
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA004873
รางวัลเงินสด 376 บาท.
AA018496
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA018454
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA026869
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA010163
รางวัลเงินสด 685 บาท.
AA034018
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA014566
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA044917
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA004531
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA051491
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA007762
รางวัลเงินสด 550 บาท.
AA001017
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA007684
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA050719
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA043933
รางวัลเงินสด 1,500 บาท.
AA004562
รางวัลเงินสด 1,500 บาท.
AA050136
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA044917
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA047643
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA049958
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA053027
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA007762
รางวัลเงินสด 450 บาท.
AA018348
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA028212
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001056
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA007984
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA040532
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA050412
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA008703
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA000048
รางวัลเงินสด 5,000 บาท.

สำหรับลูกค้า "โอนกลับ" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 5% จากยอดถอน
AA041827
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA030092
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA012145
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA028546
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA008118
รางวัลเงินสด 175 บาท.
AA025378
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA040863
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA028546
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA000167
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA041109
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA036317
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA007430
รางวัลเงินสด 22 บาท.
AA054279
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA049579
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA018292
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA007142
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 255 บาท.
AA015002
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA028212
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA051491
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA000716
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA055222
รางวัลเงินสด 32 บาท.
AA044248
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA017127
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA013565
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007762
รางวัลเงินสด 510 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 270 บาท.
AA029035
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA002674
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA016463
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA030951
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA042928
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA011944
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA032025
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007263
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA042033
รางวัลเงินสด 206 บาท.
AA047588
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA029293
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA017267
รางวัลเงินสด 220 บาท.
AA035557
รางวัลเงินสด 119 บาท.
AA015244
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA010495
รางวัลเงินสด 351 บาท.
AA012428
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA009041
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA003993
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA042355
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA001614
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA003449
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA004444
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA008825
รางวัลเงินสด 110 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA058834
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019117
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA015811
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA012993
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA007345
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA000190
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA025422
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA000998
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA007401
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA007032
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA047588
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA043047
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA029293
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA025384
รางวัลเงินสด 32 บาท.
AA030453
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA039192
รางวัลเงินสด 19 บาท.
AA002321
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA011812
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA000148
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA054228
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA028212
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA015120
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011015
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA030279
รางวัลเงินสด 50 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 25% จากยอดถอน
AA005410
รางวัลเงินสด 27 บาท.
AA013095
รางวัลเงินสด 131 บาท.
AA024503
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA002198
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA043995
รางวัลเงินสด 135 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA024594
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA050140
รางวัลเงินสด 37 บาท.
AA044186
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA041744
รางวัลเงินสด 62 บาท.
AA028341
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA034592
รางวัลเงินสด 2,500 บาท.
AA002899
รางวัลเงินสด 5,000 บาท.
AA002219
รางวัลเงินสด 650 บาท.
AA048543
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA048693
รางวัลเงินสด 27 บาท.
AA000190
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA005690
รางวัลเงินสด 1,055 บาท.